GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


1.   Innledning

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder ved salg til virksomheter så lenge partene ikke har inngått annen skriftlig avtale og inntil ny revisjon foreligger. Salg til privatpersoner omfattes av Lov om forbrukerkjøp. 

2.   Tilbud

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når bestilling er signert av kunde og Suntrack Nordic AS har utstedt ordrebekreftelse. For lagervare tas det forbehold om mellomsalg.

3.   Tekniske opplysninger

Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og teknisk data, f.eks. vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelige og bindende. Tilsvarende opplysninger som er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, eller ved henvisning gjort til en del av avtalen, er bindende for Suntrack Nordic AS hvis han ikke uttrykkelig har sagt at de bare er veiledende. Tekniske data som er bindende avtalt, må forstås med et normalt spillerom bl.a. fordi forholdene hos kjøpere kan avvike fra de forhold som er forutsatt ved beregningen. Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtalen, må forstås med de toleranser som er vanlig ifølge standarder eller kutyme for vedkommende varesort. Betegnelsen cirka betyr et spillerom på 10 % opp eller ned. Kjøperen har risikoen for at de tekniske data, og salgsgjenstanden i enhver henseende, passer for hans behov. For teknisk rådgivning i forbindelse med kjøp av maskiner og teknisk utstyr har Suntrack Nordic AS kun det ansvar for uaktsomhet som tekniske rådgivere (konsulenter) har. 

4.   Tegninger

Tegninger som en part overlater den annen må ikke benyttes i strid med eierens interesser og må ikke uten eierens skriftlige samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjemann. 

5.   Leveringstidens utgangspunkt

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder det seneste av følgende tidspunkter som utgangspunkt for beregning av leveringstiden. a) Den dato avtalen er inngått. b) Den dato Suntrack Nordic AS har fått alle de tekniske data som kjøperen skal gi. c) Den dato Suntrack Nordic AS mottar den betaling som i henhold til avtalen skal erlegges forskuddsvis. d) Den dato innenlandsk eller utenlandsk offentlig tillatelse foreligger, så lenge tillatelse fra offentlig myndighet er nødvendig for produksjon eller levering. Så lenge leveringstiden ikke er angitt som et tidsrom, men ved en dato, forskyves denne dato tilsvarende hvis utgangspunktet for beregningen forskyves. Den oppgitte leveringstid er enten garantert eller veiledende. Leveringstiden er bare garantert hvis dette er uttrykkelig sagt i avtalens skrevne tekst, ellers er den alltid veiledende. Blir Suntrack Nordic AS klar over at levering ikke vil finne sted innenfor rammen av den veiledende leveringstid - eller til garantert tid - skal han gi kjøperen beskjed herom, angi årsaken til forsinkelsen, og om mulig oppgi ny leveringstermin. 

6.   Hevning av kjøpet ved forsinket levering

Inntreffer force majeure, jfr. punkt 8, forlenges leveringstiden med den tid force majeure situasjonen varer. Hvis den avtalte leveringstid, veiledende eller garantert, overskrids med 6 måneder, har kjøperen rett til å heve kjøpet. Så lenge salgsgjenstanden helt eller delvis skal leveres av underleverandør - får kjøperen dog bare rett til å heve kjøpet så lenge Suntrack Nordic AS kan gjøre hevingsretten gjeldende overfor sin leverandør.

7.   Erstatning og forsinket levering

For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. For oversittelse av garantert leveringstid betales, hvis ikke, annet er avtalt - normalerstatning (konvensjonalbot) dersom tap kan dokumenteres. Konvensjonalboten beregnes med 0,5% pr. uke av den del av avtalt kjøpesum som knytter seg til den del av gjenstanden som p.g.a. forsinkelse ikke kan tas i bruk som forutsatt. Maksimal konvensjonalbot er 7,5% av den avtalte kjøpesummen. Kjøperen kan ikke kreve noen annen form for erstatning, og normalerstatningen bortfaller hvis det med rimelighet må kunne antas at kjøperen ikke har lidt noe tap, f.eks. fordi han ikke har vært klar til å motta leveransen. Hvis salgsgjenstanden skal leveres helt eller delvis fra underleverandør, har kjøperen bare krav på erstatning så lenge Suntrack Nordic AS kan gjøre tilsvarende erstatningskrav gjeldende mot sin leverandør. Det er en forutsetning at underleverandørens salgsbetingelser er meddelt kjøperen. Salgsgjenstanden anses som levert når den er kommet i kjøperens besittelse på den måte som er avtalt, jfr. punkt 6, selv om Suntrack Nordic AS senere må foreta rettelsesarbeider, jfr. punkt 16, eller foreta etterlevering av deler som er av uvesentlig økonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet. 

8.   Force majeure

Som force majeure regnes enhver hindring eller hendelse som ligger utenfor den forpliktedes kontroll både når slike hindringer eller hendelser er generelle og når de rammer Suntrack Nordic AS selv eller underleverandører. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av Suntrack Nordic AS forutsatte transportmåte eller -vei, innskrenkning i tilførelsen av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag, eller valutarestriksjoner, eksport- og importrestriksjoner. Suntrack Nordic AS skal innen rimelig tid varsle kjøper og konsekvensene av force majeure.

9.   Levering og risikoovergang

Vanlige salgsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de internasjonale Regler for Tolkning av Handselsuttrykk (Incoterms), dog går de regler som er fastsatt i disse salgsbetingelser foran ved uoverensstemmelser. Inneholder den skriftlige avtale intet om leveringsmåte og risiko-overgang, gjelder klausulen «fra lager» (ex warehouse) ved levering fra Suntrack Nordic AS lager, og «fra havn» (ex works) ved containerlevering til avtalt havn.

10.   Salgspant

Suntrack Nordic AS forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse med salget. Suntrack Nordic AS har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt. Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres, f.eks. ved at et vanlig kontant/ kredittkjøp endres til et kjøp på avbetaling. Kjøperen er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden, rettslig eller faktisk, på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller Suntrack Nordic AS dekningsadgang. Hvis Suntrack Nordic AS ved kontraktsinngåelsen har benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg på leiekontrakt - har dette samme virkning som om salgspant hadde vært avtalt (jfr. pantelovens § 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

11.   Prisberegning og valutaendring

Prisene gjelder salgsgjenstanden levert i overensstemmelse med punkt 9, sammenholdt med den inngåtte avtale. Veiledende priser kan endres uten varsel i forhold til leverandørpris og valuta endringer 

12.   Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden

Hvis kjøperen unnlater å motta leveringsferdig salgsgjenstand når leveringstiden er inne, er han likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan Suntrack Nordic AS heve kjøpet og kreve erstatning 

13.   Salgs- og fakturabetingelser

Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt (kredittgrense). Kredittgrense vil bli vurdert av selger i forhold til bestillingens størrelse og leveransens varighet og sees i sammenheng med øvrige løpende kjøp fra kunde og avtalte betalingsbetingelser. Kredittgrensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Det kan være aktuelt at kunde etabler betalingssikkerhet eller bankgaranti for hele eller deler av leveransen. Fakturaen kan dateres den dagen varen sendes eller blir stilt til rådighet for selger på avtalt sted. Delbetaling avtales i henhold til ordrens størrelse og kompleksitet. Normalt del-betales 60% av fakturabeløp ved bestilling og 40% ved leveranse. Skriftlig tilbud er gyldig i 30 dager. Med mindre annet er avtalt, skal kjøperen ved forsinket betaling betale morarenter i henhold til lov av 17. desember 1967 nr. 100 om renter ved forsinket betaling

14.   Verneregler

Leveranse av nytt utstyr skal være i overensstemmelse med de krav arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter stiller på det tidspunkt avtalen inngås. Suntrack Nordic AS er uten ansvar for oppfyllelsen av særskilte pålegg som ikke fremgår av de generelle verneregler.

 15.   Undersøkelsesplikt

Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks den er levert. Reklamasjon på grunn av feil eller mangler ved salgsgjenstanden ved levering skal skje innen rimelig tid, må være medelt på e-post til Suntrack Nordic AS umiddelbart og senest 5 dager etter leveringen. Reklamasjon på grunn av feil og mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt anses for å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Reklamasjon kan ikke i noe tilfelle foretas etter utløpet av den i pkt. 16 nevnte reklamasjonsfrist, etter utløpet av de der nevnte frister, kan kjøperen ikke vise til en mangel uten at Suntrack Nordic AS skriftlig har påtatt seg å innestå for salgsgjenstanden i lengre tid eller har handlet svikaktig. Enhver reklamasjon skal være skriftlig og inneholde meddelelse om at kjøperen vil påberope seg feilen eller mangelen utbedret.

16.   Reklamasjon og rett til utbedring av mangler

Kjøper kan påklage feil og mangler ved salgsgjenstanden inntil 12 måneder regnet fra leveringsdagen. Fristen forlenges ikke om kjøperen unnlater å ta salgsgjenstanden i bruk straks, uansett årsaken til dette. Suntrack Nordic AS har rett til å utbedre en feil eller mangel innen rimelig tid etter at han har fått kjøperens meddelelse om den. Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en feil eller mangel. Reklamasjonsfristen gjelder bare ved feil og mangler som er avdekket under de ved avtalens inngåelse forutsatte leveranseforhold og ved riktig montering og anvendelse av produktet. Den omfatter således f.eks. ikke mangler som skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig smøring eller kjøperens uriktige montering eller feilaktige bruk av salgsgjenstanden.

Retten til å påklage mangler bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert blir forandret eller reparert av andre enn Suntrack Nordic AS uten deres skriftlige samtykke. En vanlig anmodning om service eller retting av mangler er ikke reklamasjon i lovens forstand. En slik anmodning gjelder bare som reklamasjon hvis den oppfyller kravene i punkt 15, siste avsnitt.

17.   Kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering

Så lenge Suntrack Nordic AS utbedrer en påberopt mangel eller feil innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved bedømmelse av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det tas hensyn til at Suntrack Nordic AS skal ha anledning til å innhente vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt der foreligger en mangel eller feil, og at Suntrack Nordic AS har rett til å overlate til produsenten å utføre rettelsesarbeidet. Så lenge en vesentlig mangel eller feil ikke blir utbedret innen rimelig tid etter at kjøperen har påberopt seg mangelen eller feilen, har kjøperen rett til å heve kjøpet så lenge mangelen er vesentlig. Krav om å heve kjøpet må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli utbedret. Retten til å heve kjøpet er bare i behold så lenge kjøperen har påberopt seg mangelen på den for reklamasjoner fastsatte måte innen rimelig tid, og straks mangelen ble konstatert, eventuelt innenfor den i punkt 15 fastsatte reklamasjonsfrist i de tilfeller hvor denne bestemmelse kommer i anvendelse. Hvis salgsgjenstandene helt eller delvis er levert av underleverandør, får kjøperen dog bare rett til å heve kjøpet i den utstrekning Suntrack Nordic AS kan gjøre hevningsrett gjeldende overfor sin leverandør. Suntrack Nordic AS er ikke under noen omstendighet forpliktet til å tilbakebetale kjøperens forskudd som er betalt til underleverandør og som Suntrack Nordic AS ikke får tilbakebetalt. Er salgsgjenstanden tilvirket av Suntrack Nordic AS etter kjøperens oppgaver eller ønsker, og salgsgjenstanden uansett mangelen har verdi for kjøperen, har Suntrack Nordic AS rett til å kreve at kjøpet opprettholdes for denne dels vedkommende mot et forholdsmessig avslag i kjøpesummen.

18.   Begrensning av erstatningsansvaret

Suntrack Nordic AS blir ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning eller prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir utbedret (jfr. punkt 15-17) eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. Hvis kjøperen med rette hever kjøpet, kan han kreve betalt kjøpesummen tilbake uten tillegg av renter, mot å stille salgsgjenstanden til Suntrack Nordic AS disposisjon på opprinnelig leveringssted. Demontering av salgsgjenstanden skjer i tilfelle på Suntrack Nordic AS bekostning, men Suntrack Nordic AS er ikke forpliktet til å godtgjøre bygningsarbeider eller andre utgifter som kjøperen har hatt i forbindelse med montering av salgsgjenstanden - eller fjernelse av den. Suntrack Nordic AS er ikke i noe tilfelle pliktig til å svare erstatning for direkte eller indirekte produksjonstap, eller for skader som salgsgjenstanden eller bruken av den har voldt på personer, eller andre formuesgoder. Suntrack Nordic AS påtar seg heller ikke ansvar for vanhjemmel, f.eks. i form av patentrettigheter som forhindrer eller begrenser kjøperens utnyttelse av salgsgjenstanden. Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke så lenge Suntrack Nordic AS har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Suntrack Nordic AS påtar seg ikke noe ansvar for underleverandørers uaktsomhet. Kjøperen må føre bevis for de tap han har lidt, og for at Suntrack Nordic AS er ansvarlig. Ethvert erstatningskrav som måtte oppstå i forbindelse med nærværende kontrakt er under enhver omstendighet begrenset til 5% av salgsgjenstandens pris opp til kr. 100 000,- og 2,5% av overskytende beløp, så lenge det ikke foreligger annen skriftlig avtale.

19.   Emballasje

Standard emballasje er inkludert i prisen. Det gis ikke retur på emballasje. Forsendelse som krever ekstra emballasje, belastes kjøperen for emballasjekostnadene. Standard emballasje avhendes i henhold til lokale avfallsbestemmelser.

20.   Montering

Hvis Suntrack Nordic AS skal utføre montering, må dette avtales særskilt.

21.   Tvist / Verneting

Enhver tvist som måtte oppstå, skal avgjøres av de Norske alminnelige Domstoler og med tingretten i Sandefjord som verneting.