SUNTRACK NORDIC AS

Marumveien 70, 3231 Sandefjord, Norway

sales@suntracknordic.com

Tlf: 0047 901 01 920

Org.nr.: NO 922 183 627

TA KONTAKT FOR TILBUD OG LØSNING TILPASSET DINE BEHOV

Suntrack Nordic AS leverer vindkraftanlegg og solfølgertårn med dobbelsidige solcellepaneler til landbruk, eneboliger og hytter i Norden.

Tårnene følger solen fra soloppgang til solnedgang og gir opptil 60% mer energi enn fastmonterte paneler mot syd.

Fremsiden av panelene benytter direkteinnstråling fra solen mens baksiden benytter diffus refleksjon fra bakke, vegetasjon og snø til strømproduksjon.

Disse anleggene er også svært effektive på vinteren, spesielt når det er snødekke.

SOLFØLGERTÅRN

Solfølgertårn med 18 paneler, 6kWp

Systemene leveres i 2 varianter; 12 paneler (4kWp) og 18 paneler (6kWp).

Hvert tårn har individuell GPS styring som gjør at panelene følger solbanen fra morgen til kveld. Ved kraftig vind vil systemet legge panelene horisontalt. Stor variasjon på solbanen i Norge fra sommer til vinter ivaretas av styresystemet. Anlegget vil også følge solen ved overskyet vær for å benytte restlyset gjennom skydekke.

Stativene har en solid konstruksjon av varmgalvanisert stål som monteres på et fundament av armert betong eller på fjell.

Ved krafig snøvær kan panelene stilles på høykant slik at snø ikke dekker solcellene. Dette gjør at anlegget er enklere å holde operativt gjennom vinteren enn et anlegg montert på et låvetak. Samtidig gir kulden og snørefleksjonen en mer effektiv energiproduksjon.

Ved at tårnet alltid retter solcellepanelene direkte mot solen fra morgen til kveld vil man kunne utnytte tilgjengelig solenergi på en optimal måte. Man får maksimal produksjon fra tidlig morgen til sen kveld hvis solforholdene tillater det.

Solfølgertårnene kan monteres selv av grunneier men må tilkobles til strømnettet av registrert el installatør. Sjekk også med din kommune om det kreves godkjent byggesøknad for tiltaket. Etter avtale med den lokale nettleverandøren tilkobles anlegget gårdens elektriske anlegg. Overskuddsenergien fra anlegget selges tilbake på strømnettet ihht avtale med din strømleverandør.

NORDISK KLIMA

Utnyttelse av fornybar energi er en viktig ressurs for nordiske gårdsbruk og kan bidra til bærekraftig utvikling av landbruket, opprettholdelse av kulturlandskap og bosetning i distriktene.

I 2017 utvilket Kommunal- og Moderniseringsdepartementet sammen med Landbruks- og Matdepartementet en veilder som heter “Garden som ressurs” hvor mikro- og minikraftverk, biobrenselanlegg og vindmøller er fremhevet som aktuelle tiltak.

Størrelse, antall og plassering av solfølgertårn for hvert anlegg bestemmes ut ifra eiendommens utforming, solforhold, energibehov, synlighet og økonomi. Gårdens helhetlige energisituasjon vurderes i hvert enkelt tilfelle for å etablere et anlegg som er best egnet for ditt gårdsbruk. Om ønskelig kan vi utføre en solforholdanalyse av eiendomen for å antyde antall soltimer gjennomsnittlig pr. dag.

Et solcelleanlegg kombinert med et batterisystem vil kunne supplere gårdsbruket med energi til deler av døgnet hvor det ikke er sol. Det bidrar også til å redusere energitopper som kan gi positiv reduksjon av effektleddet på strømregningen.

FORNYBAR ENERGI

I tillegg til solenergi er vindkraft en viktig og tilgjengelig ressurs for nordiske gårdsbruk.

Suntrack Nordic AS leverer komplette vindturbin sett som tilkobles strømnettet på samme måte som solcelleanlegg. Vindtubinene kommer i 2 varianter; 5kW og 10kW.

Turbinene er laget for lav vindhastighet med 6m rortordiameter og 12m navhøyde. Tårnet legges ned for vedlikehold ved hjelp av en hydraulisk sylinder og manuell brems. Oppstart vindhastighet er 3 m/s, nominell vindhastighet er 10 m/s. Anlegget tåler vindkast på 50 m/s. Tårnet forankres i et fundament av armert betong eller på fjell.

Et vindkraftanlegg kan være et utmerket supplement til solcelleanlegg og batteribank for nordiske gårdsbruk og kan ytterligere gjøre bruk av gårdens ressurser.  Anlegget produserer strøm når det blåser enten på dagen eller natten.

Olje- og Energidepartementet laget i 2015 i samråd med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet  en Veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg. I denne oppfordres landbruksnæringen til å utnytte vindressurser i forbindelse med gårdsdriften.

Vindkraftsanlegg er søknadspliktig tiltak med kommunal behandling i henhold til Plan- og Bygningsloven og Jordloven. Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har satt konsesjonsfritak for anlegg under 1MW og inntil 5 vindturbiner.


VINDKRAFT

Vindturbin 5kW med hydraulisk tårn